Deklaracja wstąpienia

Wszystkie osoby, które chciałby dołączyć do naszej wspólnoty prosimy o wydrukowanie oraz wypełnienie poniższej deklaracji. Następnie prosimy przedstawić ją swojemu Księdzu Proboszczowi. Drogich Proboszczów zaś prosimy o przekazanie deklaracji do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu.

Pobierz deklaracje

Wprowadzenie

Erygowane 1 maja 2012 r. w Jemielnicy Bractwo św. Józefa nawiązuje do chlubnej przeszłości, kiedy Bractwo św. Józefa w Jemielnicy zrzeszało pod patronatem św. Józefa tysiące osób. Nie chcąc odcinać się od tej przeszłości, a jednocześnie rozpoznając znaki czasu, Biskup Opolski reaktywował Bractwo, by w ten sposób zainicjować nową formę stanowego duszpasterstwa mężczyzn i młodzieńców na miarę potrzeb rodziny i Kościoła na opolskiej ziemi. A potrzeby te – jak wiemy – są ogromne. Zaangażowanie mężczyzn i młodzieńców w realizację celów statutowych Bractwa św. Józefa ma umożliwić duszpasterzom rozeznanie duchowych potrzeb mężczyzn i młodzieńców, towarzyszenie w ich troskach oraz oferowanie konkretnej pomocy w rozwiązywaniu pojawiających się w ich życiu problemów. A jeśli dokonuje się to na modlitwie i wzywaniu wstawiennictwa św. Józefa, możemy być niemal przekonani, że dzieło wyda błogosławione owoce w życiu rodzin i całych wspólnot parafialnych.

Więcej

Historia

W XVII w. na Śląsku, pod rządami dynastii Habsburgów, w wyniku szeregu działań poczynionych w ramach kontrreformacji, nastąpiła odnowa życia religijnego katolików. Jedną z podejmowanych wówczas inicjatyw, które przyniosły pozytywne skutki, było zakładanie bractw działających przy kościołach parafialnych lub zakonnych. Wśród wielu powstałych w tym czasie konfraterni bardzo popularnym na ziemi śląskiej było bractwo św. Józefa. Pierwsze takie bractwo powstało na Dolnym Śląsku 19 marca 1669 r. przy opactwie cysterskim w Krzeszowie. Jego inicjatorem był opat BERNARD ROSA (1624–1696). Na Górnym Śląsku zostało założone 19 marca 1675 r. przy klasztorze cystersów w Jemielnicy. Założycielem tej konfraterni był opat CASPARUS IGNATIUS BARTHOLOMÄUS (zm. 18 stycznia 1694 r.). Jeszcze tego samego roku, 6 grudnia, jemielnickie bractwo zostało potwierdzone przez papieża KLE-MENSA X (1670-1676).

Więcej

Statut

I. Postanowienia ogólne

§ 1 Bractwo Świętego Józefa, zwane dalej Bractwem, zostało powołane do życia w Jemielnicy w liturgiczne wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika 1 maja 2012 r. przez Biskupa Opolskiego do realizacji celów, o których mowa w §4 niniejszego Statutu.

§ 2 Obszarem działalności Bractwa jest teren Diecezji Opolskiej, a jego siedzibą Jemielnica (ul. Wiejska 63, 47-133 Jemielnica) w nawiązaniu do siedziby historycznego Bractwa św. Józefa założonego tam w XVII wieku.

§ 3 Bractwo jest wspólnotą modlitewno-apostolską, zrzeszającą mężczyzn (duchownych i świeckich), którą przenika i łączy troska o własną formację, jak i o zbawienie środowiska, w którym członkowie ci żyją oraz pracują (rodzina, parafia, Ojczyzna).

Więcej